Abidin Tatlı - HAFIZALARIMIZI TAZELEMEYE NE DERSİNİZHAFIZALARIMIZI TAZELEMEYE NE DERSİNİZ
google-plus13 Kasım 2019 Çarşamba 13:54 (2429)
Biz bu yolculuğun bir bayrak yarışı olduğunu söylemiştik hep. Bayrakları ilkelerimiz ve ana hedeflerimiz doğrultusunda hep daha ileri diye teslim ettik. İsterseniz verdiğimiz bayrak nereden ne için teslim edildi.
HAFIZALARIMIZI TAZELEMEYE NE DERSİNİZ

Bir hatırlatma zamanı geldi. Biz bu yolculuğun bir bayrak yarışı olduğunu söylemiştik hep. Bayrakları ilkelerimiz ve ana hedeflerimiz doğrultusunda hep daha ileri diye teslim ettik.

İsterseniz verdiğimiz bayrak nereden ne için teslim edildi. Bir bakalım usulü dairesinde.

 

**

Metin ÖLKEN

Zeytindostu Derneği

2.ve 3. Dönem Başkanı

ZEYTİNDOSTU DERNEĞİ KURULUŞU

ZEYTİNDOSTU Derneği 2003 yılında bir internet ortamında, Google group ortamında oluşturulan tartışma ortamında zeytin dostları tarafından 2006 yılında merkezi İzmir olmak üzere kurulmuştur.

ZEYTİNDOSTU Derneğinin oluşum şekli tam bir sivil inisiyatif örneğidir. Başta İzmir, Akhisar, Aydın ve Balıkesir olmak üzere zeytin ve zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren bu sektörün tüm bileşenleri olarak kabul ettiğimiz zeytin ve zeytinyağı üreticileri, ulusal veya uluslararası ticaretini yapanlar, imalatçılar ve müstahsiller, alım-satım yapanlar, her çeşit zeytin ve zeytinyağı ile üretilen mamul ve yarı mamul üreticileri ve tüketicileri, zeytin ve zeytinyağı üretimi için malzeme üretenler, bilim adamları, gazeteciler ve yazarlar, sanatçılar, zeytinyağı ve zeytin kültürü ve mutfağı ile ilgili faaliyet gösterenler ile bu ürüne gönül vermiş tüketiciler dernekler kanunu hükümlerine uygun olarak  2006 yılının Nisan ayında 40 kurucu üyenin katılımıyla Aydın’da kuruluş sözleşmesi imzalanarak Zeytindostu Derneğini merkezi İzmir olmak üzere kurulmuşlardır. Derneğin örgütlenme şekli tek bir merkez ve yurt içi, yurt dışı temsilcilikler şeklinde belirlenmiştir.

ZEYTİNDOSTU Derneği 2006 yılında küçük bir sivil toplum örgütüyken bugün yani 2019 yılı içerisinde Türkiye’de zeytin üreten tüm illerinden 1.500’e yakın zeytin gönüllülerinin kişisel veya kurumsal olarak resmi üyesi oldukları ve sosyal medyada 10.000 kişiye yakın zeytin gönüllüsünün takip ettiği zeytin ve zeytinyağı sektörünün en güçlü sivil toplum örgütü olmuştur.

Biz eski yönetim olarak bu derneğe sadece zeytinle ilgili verdiğimiz mücadele ve slogan haline getirdiğiniz prim konusunun yıllar sonra geçte olsa gerçekleşmiş olmasından hala büyük gurur ve heyecan duyabilirkrn mevcut dernek yönetimin söylemler ve eylemleri karşısında

 Sessiz kalmayıp bu yazımızla kendilerine çeki düzen vermelerini kişisel menfaatlerden uzaklaşmalarını söylemek istiyoruz.

Mustafa ALHAT

Zeytindostu Derneği

4. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı

 

Sevgili Zeytin Dostları bende derneğimizin amaçlarını bir kez daha hatırlatmak isterim.

1. Ülkemiz zeytin ağacı sayısını arttırmak.

2. Ülkemiz zeytin ve zeytinyağı üretiminin ve ürün kalitesinin arttırılması için bilgilendirici ve ödüllendirici çalışmalar yapmak.

3. Yurtdışı kriterler ve bilimsel gelişmeler göz önünde bulundurularak zeytin ve zeytinyağı üretim kriterlerini güncellemek ve yaygınlaşması için çalışmak.

4. Demonstratif zeytin bahçeleri kurarak veya kurulacak tesislere destek olarak üreticiyi modern üretim teknikleri konusunda uygulamalı olarak bilgilendirmek ve üreticinin bu tekniklerini kullanmasını sağlamak.

5. Uygulamaya dönük olarak sektörde daha fazla bilgi oluşturmak

6. Ülkemizde kişi başına düşen zeytin ve zeytinyağı tüketiminin arttırılması amacıyla tanıtıcı ve bilinçlendirici çalışmalar yapmak.

7. Türk zeytin ve zeytinyağı ürünlerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımı için faaliyet göstermek, kamuoyunun ilgisini arttırmak.

8. Zeytin ve zeytinyağı sektörünün sorunlarını kamuoyuna duyurmak

9. Zeytin ve zeytinyağı tüketici haklarını korumak, kalite denetimi sağlamak.

 

Abidin TATLI

Zeytindostu Derneği

5. Dönem Başkanı

Arıyoruz ama bayrağı bulamıyoruz. Bayrak yarışını bende derneğimizin vizyon ve misyonunu hatırlatarak devam etmek istiyorum.

Zeytindostu Derneği,  ülkemiz zeytinciliğinin ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğunu kuruluşundan itibaren öngörmektedir.

Gerek toplam ekonomik büyüklükler gerekse kalite bilincinde beklenen sıçrama, topraktan sofraya tüm zeytin ürünlerinin üretimi, ticareti ve denetiminin tüm bileşenler için hakkaniyet duygusu ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde sürdürülebilir şekilde gerçekleşmesine bağlıdır.

Bu sekötörel büyüme sürecinde ilerlerken derneğimiz gücünü sivil inisiyatifin tüm sektör bileşenlerinin katılımıyla ortaya çıkmasından alır. Derneğimiz “Zeytindostluğu” nun sektörün genelinde ortak payda olduğunun altını çizer; bizler sektörel doğruların tesisinin ancak uzlaşı ve serbest piyasa ekonomisi koşulları içinde olduğuna dair sarsılmaz bir inanç taşırız.

Büyümenin ilk ayağı olan zeytin tarımında ivme,  gıda güvenliği, çevre koruma ve serbest rekabet koşulları sağlanarak iç tüketim ve dış ticaret hacminin artmasıyla muhakkak karşılığını bulacak ve ülkemiz dünya zeytinciliğinde kusursuz üretim ve adil ticaret hedefiyle büyük bir oyuncu olacaktır.

Bu Amaçla da birtakım faaliyetler yapmak gerekiyor. Bunları ise şöyle özetleyebiliriz.

1. Dernek üyelerinin zeytin ve zeytinyağı konularında araştırma çalışmaları yapmasına olanak sağlamak,

2. Zeytin ve zeytinyağı ile ilgili süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak- İnternet ortamında grup, web sayfası, forum gibi iletişim araçları tesis etmek,

3. Üyelerin ortak katılımıyla Zeytindostu – zeytin ormanı kuruluşu için çalışmalar yapmak, bu amaçla hazineden veya özel şahıslardan arazi kiralamak, bu arazi üzerinde gerekli düzenlemeleri yaparak gelişimini sağlamak ve üyelerin ortak kullanımına açmak,

4. Yurt içi ve yurt dışındaki resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan dernekler, vakıflar yardım amaçlı fonlar ve birliklerden dernek amaçlarına uygun konularda projeler yapmak, hibe ve desteklerden yararlanmak veya bu kuruluşların yapacağı projelere ortak olmak,

5. Tadım panelleri, hasat şenlikleri, sanatsal, spor, şenlik, gezi gibi organizasyonlarla kamuoyunun sektöre ilgisini ve katılımını artırmak,

6. Zeytin ve zeytinyağı ile ilgili tüm konularda ulusal veya uluslararası teknik ve tarımsal gelişmeleri takip edecek alt komiteler kurarak, bu komitelerde uzman ve amatör üyelerin görev almalarını sağlamak.

7. Zeytin ve zeytinyağı ile ilgili resmi özel oluşumlara (Tarım Konseyleri Gibi) Temsilci göndermek, Sivil Toplum Temsilcisi olarak yer almak.

8. Çağdaş üretim teknikleri konusunda üreticileri bilinçlendirmek amacıyla etkinlikler düzenlemek

9. Zeytin ve zeytinyağı konusunda çıkabilecek sorunlara aracılık yapmak, talep olduğunda bilirkişi göndermek.

10. Zeytin ve zeytinyağı sektörünün sorunlarının kamuoyuna duyurulması, çözüm yolları önerilmesi konularında resmi ve özel platformlarda girişimlerde bulunmak, etkinlikler düzenlemek.

11. Türkiye’de zeytin ağacı varlığının artırılması için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak veya doğrudan bu konuda faaliyet göstermek.

12. Dernek üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak, aralarında çıkabilecek ihtilaflarda arabuluculuk yapmak, derneğin amacına aykırı düşebilecek fiil ve hareketleri önlemeye çalışmak, bu konuda gerekli tedbirleri almak.

13. Dernek üyeleri iştigal konuları ile ilgili hususlarda bakanlık, resmi ve özel kurum veya kuruluşların yapacakları çalışmalara yardımcı olmak.

14. Dernek üyelerinin iştigal konularında mevcut veya çıkabilecek aksaklıklarının giderilmesi hususunda ilgili merciler nezdinde müracaata bulunmak, takip etmek ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.

15. Dernek üyelerinin iştigal konuları ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşların çalışmalarını takip etmek ve gerekli düzenlemelerle tatbik olunur hale getirmek.

16. Dernek üyelerinin iştigal konuları ile ilgili sahalarda bilirkişilik ve hakemlik görevi ifa etmek.

17. Dernek üyelerinin iştigal konuları ile ilgili sahalarda, resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli görüldüğü takdirde temsilci bulundurmak, bu kuruluşlarda üyelerini temsil etmek.

18. Dernek veya üyelerin tümünü ilgilendiren konularda idari ve kazai dava taraf ehliyetine sahip olmak, müdahil sıfatı ile katılmak.

19. Derneğin ve üyelerin ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç duyulan yerlerde büro, eğitim, konferans, panel, seminer maksatları için kullanılabilecek bina veya tesisiler kiralamak, almak veya inşa etmek.

20. Derneğe gelir sağlama amacına yönelik çeşitli sosyal etkinlikler, kongreler, konferanslar, paneller, sektörle ilgili her tür mesleki toplantılar düzenlemek.

21. Mesleki eğitim faaliyetlerini organize etmek.

22. Uluslararası entegrasyon hedefi doğrultusunda Türk sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünü arttırarak, uluslarası ekonomik sistemde belirgin ve kalıcı bir yer edinmesi için çalışmak.

23. Mesleki faaliyetlerle ilgili basılı, görsel vb. eserleri hazırlatmak ve yayımını sağlamak.

24- Amacına yönelik vakıflar veya iktisadi işletmeler kurmak veya başka bir vakfın kurucu üyeliğine katılmak.

25- Amacıyla ilgili ulusal üretimi ve teknolojiyi arttırmak ve geliştirmek için ulusal ve uluslararası sistemdeki gelişmeleri dernek üyelerine bildirmek.

26. Dernek amaçlarını geliştirmek için Türkiye’de ulusal bölgesel yerel veya sektörel düzeyde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen iş adamları dernekleri ve sektörel kuruluşlar ile bir araya gelip, bir federasyon kurmak; kurulmuş olan federasyona katılmak

27. Yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı dernek, birlik, vakıf ve kuruluşlarla ilişki kurmak, ortak çalışmalar yapmak, gelirleri dernek amaçlarına tahsis edilmek üzere vakıflar veya iktisadi işletmeler kurmak aynı amaçla yurt dışında kurulmuş dernek, federasyon ya da benzeri kuruluşlara, yönetim kurulu kararı ile üye olmak

28. Her türlü taşınır veya taşınmaz mallar almak ve gereksinim duymadıklarını satmak, taşınmak ve taşınmaz malları kiralamak ya da kiraya vermek. İpotek ve diğer ayni hakları kurmak ve kaldırmak.

Ali GÜRELİ

ZZİB Eski Başkanı

Zeytindostu Derneği Eski Yönetim Kurulları Üyesi

Yıllarca o kadar çok emek verdik ki şimdi merak ediyorum Zeytindostu Derneği nerede; Dernek yönetimini görev ve yetkilerini hatırlatma gereği duydum. Yoksa sessizce bilmediğimiz başka bir görev ve sorumluluklara mı büründü. Buna göre;

1.            Derneği her alanda temsil etmek ve bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

2.            Derneği kanun ve tüzük hükümlerine göre idare etmek ve yürütmek.

3.            Genel Kurulu toplantıya çağırmak, gündemi yapmak ve genel kurul kararlarını yerine getirmek.

4.            Gerektiğinde derneğe personel almak, çıkarmak ve ödenekleri belli etmek.

5.            Üye kayıt defteri, karar defteri, gelen giden evrak defteri dernekler kanunu gereğince ve yönetmelik uyarınca tutulması gerekli olan defter ve kayıtları tutmak, muhafaza etmek, yıllık bilançoyu yapmak

6.            Tüzüğe aykırı olmamak şartıyla dernek için yönetmelikler yapmak.

7.            G) Üyelerin giriş çıkış işlemlerinde tüzük hükümlerine göre üzerine düşen görevi yerine getirmek.

8.            Dernekler kanunu ve yönetmeliklerdeki şartları yerine getirmek suretiyle gerektiğinde bildiri yayınlamak.

9.            Derneğin ihtiyacı olduğu halde, genel kuruldan alınan yetkiye binaen taşınmaz kiralamak, satın almak, inşa etmek ve mevcut kira sözleşmelerini feshetmek, bu konuda verilen diğer yetkileri kullanmak.

10.          Yönetim kurulunca alınacak kararlara yahut tüzük hükümlerine aykırı hareket eden üyeleri uyarmak veya üyeliğine sona vermek.

11.          Gerekli görülürse borcunu ödemeyen üyelere yeni süre tanımak, buna rağmen borcunu ödemeyen üyelerin kaydını silmek.

12.          Derneğin gelir ve gider hesaplarına ait işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

13.          Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.

14.          Dernek tüzüğünün, mevzuatın ve genel kurul ’un kendisine vermiş olduğu diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

15.          Kongreler, konferanslar, paneller, sektörle ilgili her tür mesleki toplantılar düzenlemek ve organizasyonları gerçekleştirmek.

16.          Mesleki eğitimler düzenlemek, bu konuda uzmanlar, eğitimciler, eğitim kurumları, üniversiteler ile koordine sağlamak gerekli çalışmaları yapmak ve sonuçlandırmak.

17.          Zeytindostu zeytin ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmek

18.          Yönetim Kurulu kararları yönetim kuruluna seçilen üyelerin oy çoğunluğu ile alınır. Ayriyeten genel kurul ile göreve getirilmiş tüm kurullar yönetim kurulu ve denetleme kurulu ve diğer organlarda görev alacak üyeler ücret almadan (bedelsiz-gönüllü) görevlerini yerine getireceklerdir.

19.          Yönetim kurulları hiç bir şartta derneği borçlandıramaz. Borçlandırma yetkisi sadece genel kurul tarafından verilebilir.

20.          Derneğin amaç ve konular çerçevesinde bilgi ve görüş alışverişinde bulunularak üyeler ve topluma fayda üretebilmek amacıyla dernek üyelerinden akademisyenlerden, bürokratlardan, özel sektör temsilcilerinden yarı resmi kurum ve kuruluşlardan ve bunların dışında kalan kişilerden oluşan kurullar oluşturmak veya oluşan kurulları ve görevlendirmeleri feshetmek,

21.          Dernek amaç ve çıkarlarına uygun görülecek özel ve tüzel remi ve yarı resmi kurumlar ve kuruluşlara onursal üyelik ifade deden belge ve objeleri sunmak,

 

Kamuoyuna Saygı ile arz olunur.

Yorumlar
En Çok Okunan Haberler